SOCIAL

สร้างสังคมที่ดี

การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งมอบ “บ้านศุภาลัย = บ้านที่ดี” ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสุข สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

SOCIAL

สร้างสังคมที่ดี

Happiness camp

การส่งต่อความห่วงใยให้เพื่อนคนงานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างมีความสุข

Community Care

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนข้างเคียงโดยรอบโครงการ

Happiness Camp

การส่งต่อความห่วงใยให้เพื่อนคนงานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างมีความสุข

social_camp
social_community

Community Care

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเข้าไปพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนข้างเคียงโดยรอบโครงการ