con_01
con_02


เราเป็นนักพัฒนาพื้นที่ของการอยู่อาศัยและเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจเสมอมา ทั้งในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ศุภาลัย และ พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับศุภาลัย

“ศุภาลัยสร้างดี” เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนโลกไปด้วยกัน ด้วยการพัฒนาสังคม สร้างอาชีพ ให้โอกาสทางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

เรานำเอาหลักการบ้านที่ดี ที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี ที่เริ่มจากเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว เริ่มตั้งแต่พนักงานในองค์กร คู่ค้าทางธุรกิจ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย ตลอดสังคมและชุมชมรอบข้าง ต่อยอดไปถึงการร่วมกันสร้างให้เกิดสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นได้ โดยที่ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสิ่งดีๆ คืนให้กับโลกนี้ไปด้วยกัน

ศุภาลัย "สร้างดี" สร้างบ้านที่ดี สร้างสังคมที่ดี

ENVIRONMENT

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

EDUCATION

สร้างการศึกษาที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

SOCIAL

สร้างสังคมที่ดี

การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งมอบ “บ้านศุภาลัย = บ้านที่ดี” ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสุข สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน